Nadační fond Matky Meery zahájil svou činnost v červnu roku 2014 a jeho hlavní náplní je:

✴ pořádání daršanů Matky Meery v České republice

✴ provozování webových stránek www.matkameera.cz a facebookových stránek MatkaMeeraCZ, kde najdete všechny informace o aktivitách Matky Meery v ČR

✴ provozování e-obchůdku www.matkameera.cz/shop s knihami, fotografiemi a upomínkovými předměty Matky Meery

✴ podpora charitativních projektů Matky Meery v Jižní Indii, více zde

Stručný přehled obsahu statutu Nadačního fondu Matky Meery

Činnost Nadačního fondu Matky Meery je rozvedena ve Statutu nadačního fondu (dále jen „statut“). Zde uvádíme stručný výtah ze statutu.


Článek I. NÁZEV, SÍDLO A ZAKLADATEL NADAČNÍHO FONDU, ČESTNÝ PREZIDENT, ČLENOVÉ A REVIZOR

1. Název nadačního fondu je: Nadační fond Matky Meery.

2. Sídlo nadačního fondu je: Strážiště 2, Drahobuz, PSČ 411 45, ČR.
Kontaktní adresa nadačního fondu: info (zavináč) matkameera (tečka) cz
Fond je veden v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/L pod spisovou značkou N 229.

3. Zakladatel nadačního fondu a předseda správní rady: Martin Třešňák

4. Čestný prezident nadačního fondu: Matka Meera

5. Členové správní rady: PhDr. Renata Třešňáková a MUDr. Zuzana Loutocká

6. Revizor: Tomáš Pletka


Článek II. ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

Účelem nadačního fondu je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha v těchto oblastech:

a) podpora vzdělání a šíření duchovních a humanitárních hodnot pro jednotlivce a společnost;

b) podpora školy a sirotčince Matky Meery v Indii;

c) podpora charitativní organizace „Mother Meera Ashram and Japa Yoga Trust“ v Indii;

d) podpora ostatních organizací, jejichž činnost vede k naplňování účelu nadačního fondu.

Podporou se zejména rozumí poskytnutí peněžitých i nepeněžitých prostředků na zajištění výše uvedených aktivit.


Článek III. MAJETEK NADAČNÍHO FONDU

Statut podrobněji rozvádí zdroje, ze kterých může nadační fond čerpat prostředky pro uskutečňování svých cílů a účelu, přičemž je povinen nabývat majetek jen z poctivých zdrojů a hospodárně využívat své jmění.


Článek IV. ZPŮSOB POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z MAJETKU NADAČNÍHO FONDU

Statut podrobněji rozvádí způsob použití prostředků z majetku nadačního fondu.

V souladu s účelem nadačního fondu bude nadační fond podporovat a poskytovat prostředky organizaci „Mother Meera Ashram and Japa Yoga Trust“ v Madanapalle v Indii a škole Matky Meery v Indii.

Dále statut upravuje i podmínky poskytování prostředků nadačního fondu fyzickým a právnickým osobám.

Je samozřejmostí, že členové orgánů nadačního fondu (členové správní rady a revizor) vykonávají své funkce bezplatně, rovněž tak i spolupracující osoby potřebné pro zajištění chodu nadačního fondu, nebo při pořádání akcí organizované nadačním fondem, obdrží smlouvu o dobrovolnické činnosti uzavřenou podle § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolupracující osoba (dobrovolník) si je plně vědoma, že uzavřením smlouvy o dobrovolné činnosti jí neplyne nárok na odměnu za vykonanou práci.


Článek V. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU A SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY

Statut podrobně definuje a upravuje pravomoci orgánů nadačního fondu, správní rady, čestného prezidenta a revizora.


Článek VI. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období (kalendářní rok) a zhodnocení této činnosti.


Článek VII. DOBA TRVÁNÍ NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou a statut dále specifikuje, za jakých okolností se zrušuje nebo zaniká.


Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Statut nabývá účinnosti dnem vydání a je uveřejněn uložením do sbírky listin ve veřejném rejstříku.


1. září 2014

Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky mířící do moře. Některé řeky se však velmi klikatí. Proč nejít do moře přímo?